ANHANG IX Richtlinie 1998/37/EG

ANHANG IX : ENTSPRECHUNGSTABELLE

 

Richtlinie 89/392/EWG

Vorliegende Richtlinie

Artikel 1er, Absatz 1

Artikel 1er, Absatz 1

Artikel 1er, Absatz 2, premier Unterabsatz

Artikel 1er, Absatz 2, Buchstabe a), erster Gedankenstrich

Artikel 1er, Absatz 2, deuxième Unterabsatz

Artikel 1er, Absatz 2, Buchstabe a), zweiterGedankenstrich

Artikel 1er, Absatz 2, troisième Unterabsatz

Artikel 1er, Absatz 2, Buchstabe a), dritter Gedankenstrich

Artikel 1er, Absatz 2, quatrième Unterabsatz

Artikel 1er, Absatz 2, Buchstabe b)

Artikel 1er, Absatz 3

Artikel 1er, Absatz 3

Artikel 1er, Absatz 4

Artikel 1er, Absatz 4

Artikel 1er, Absatz 5

Artikel 1er, Absatz 5

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, Absatz 1

Artikel 8, Absatz 1

Artikel 8, Absatz 2

Artikel 8, Absatz 2

Artikel 8, Absatz 3

Artikel 8, Absatz 3

Artikel 8, Absatz 4

Artikel 8, Absatz 4

Artikel 8, Absatz 4 bis

Artikel 8, Absatz 5

Artikel 8, Absatz 5

Artikel 8, Absatz 6

Artikel 8, Absatz 6

Artikel 8, Absatz 7

Artikel 8, Absatz 7

Artikel 8, Absatz 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13, Absatz 1

Artikel 13, Absatz 2

Artikel 13, Absatz 3

Artikel 13, Absatz 1

Artikel 13, Absatz 4

Artikel 13, Absatz 2

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Anhang I

Anhang I

Anhang II

Anhang II

Anhang III

Anhang III

Anhang IV

Anhang IV

Anhang V

Anhang V

Anhang VI

Anhang VI

Anhang VII

Anhang VII

Anhang VIII

Anhang IX

 

German